Ewaluacja wewnętrzna

RAPORT Z EWALUACJI - rok szkolny 2014/2015

Wymaganie 1.2 Dzieci sa aktywne

Cele ewaluacji
 1. Sprawdzenie czy dzieci są wdrażane do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju poprzez chętne uczestnictwo w zajęciach.
 2. Zebranie niezbędnych informacji potrzebnych do pracy nad zwiększaniem aktywności dzieci podczas zajęć oraz zachęcania dzieci do rozwijania aktywności własnej.
 3. Pozyskanie informacji na temat efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej sprzyjającej podejmowaniu przez dzieci różnorodnej aktywności.
 4. Przystępując do ewaluacji naszym głównym celem było sprawdzenie czy dzieci są wdrażane do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju poprzez chętne uczestnictwo w zajęciach.
  Podczas ewaluacji zastosowałyśmy takie metody, które ułatwiły nam przeprowadzenie skutecznych badań. Dało to nam możliwość zebrania odpowiednio dużej liczby informacji na podstawie, których zostały wyciągnięte wnioski do dalszej pracy w kierunku zwiększania aktywności dzieci. Zebrane dane umożliwiły doskonalenie działań służących poprawie organizacji pracy oraz urozmaicenie metod i form pracy na zajęciach.
  W celu wykonania badań z zakresu Wymagania 1.2 „Dzieci są aktywne” posłużono się metodą ankietowania, którą objęto 74 rodziców, 14 nauczycieli i 1 dyrektora.
  Do zbadania odczuć i opinii dzieci na temat rodzajów zajęć proponowanych przez przedszkole zastosowano kwestionariusz wywiadu. Przeprowadzono wywiad z 74 dzieci. W celu uzupełnienia danych potrzebnych do uzyskania pełnego obrazu wykorzystano analizę dokumentów: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczej, dzienniki zapisów dziennych, dzienniki pracy indywidualnej, sprawozdanie z poprzedniej ewaluacji w wyżej wymienionym zakresie, sprawozdania podsumowujące pracę za pierwsze półrocze.
  WYNIKI BADAŃ
  1. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych na terenie placówki
   i są na co dzień wdrażane do aktywności na rzecz własnego rozwoju.
  2. Nauczyciele potrafią zachęcić dzieci do aktywnego udziału w zajęciach oraz samodzielnego wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych aktywizujących metod i form pracy oraz poprzez wykorzystywanie pomysłowych środków dydaktycznych.
  3. Aby tworzyć prawidłowe warunki do aktywności dzieci nauczyciele kładą przede wszystkim nacisk na uwzględnianie indywidualnych zainteresowań
   i możliwości dziecka oraz wskazywanie mocnych stron dziecka; w następnej kolejności zawracają uwagę na wspomaganie rozwoju zainteresowań dziecka
   i na rozwijanie wyobraźni dziecka.
  4. Według opinii nauczycieli i rodziców dzieci chętnie podejmują różnorodną działalność i potrafią samodzielnie organizować sobie zabawę.
  5. W opinii nauczycieli wśród przedszkolaków największym zainteresowaniem cieszy się spontaniczna zabawa oraz wszelkiego rodzaju zabawy ruchowe. Inne rodzaje aktywności są również często podejmowane przez dzieci, jednak niektórzy nauczyciele zauważają, że czasem dzieci nie podejmują działania
   z własnej inicjatywy i potrzebują dodatkowej zachęty lub podpowiedzi ze strony dorosłych.
  6. Nauczyciele zauważają, że dzieci najchętniej uczestniczą w zajęciach ruchowych, plastycznych i zajęciach na świeżym powietrzu, w następnej kolejności plasują się zajęcia taneczne i teatralne.
  7. Z badań wynika, że duża grupa dzieci wykazuje uzdolnienia i zainteresowania ruchowe dlatego też należy zorganizować zajęcia dodatkowe z tej dziedziny, albo chociaż zwiększyć ilość zabaw i zajęć ruchowych,
  8. Dzieci twierdzą, że najchętniej bawią się w zabawy ruchowe w sali gimnastycznej oraz na placu zabaw. Duża część dzieci lubi tańczyć, śpiewać
   i rysować, Lubią też zabawy w teatr, zabawy autami i budowanie z klocków.
  9. Rodzice uważają, że ich dzieci chętnie uczęszczają do naszego przedszkola:
  10. Według rodziców na wybór zajęć przez ich dziecko mają przede wszystkim wpływ zainteresowania dziecka oraz jego samopoczucie, a także sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli i ich relacje z dzieckiem.
  11. Rodzice twierdzą też, że ich dzieci chętnie podejmują wszelkiego rodzaju działalność ruchową, a także potrafią sobie samodzielnie zorganizować zabawę.
  12. Zdecydowana większość rodziców stwierdza, że przedszkole ułatwia ich dziecku rozwijanie zainteresowań. Uważają oni, że największy wpływ na rozwijanie zainteresowań dzieci ma organizowanie zajęć dodatkowych oraz prowadzenie ciekawych zajęć w ciągu całego roku. Duża część rodziców twierdzi, że na rozwijanie zainteresowań duży wpływ ma organizowanie konkursów i zachęcanie dzieci do udziału w nich.
  13. Przedszkole umożliwia dzieciom rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań poprzez organizację bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli pracujących w placówce (nauka języka angielskiego
   i niemieckiego, zajęcia taneczne i teatralne), w których dzieci uczestniczą chętnie i aktywnie (20 przedszkolaków uczestniczy w nauce języka angielskiego, 15 – w nauce języka niemieckiego, 26 – w zajęciach kółka tanecznego, 18 - w zajęciach teatralnych).
  14. We wszystkich salach zorganizowane są różnorodne, atrakcyjne dla dzieci kąciki tematyczne zachęcające do samodzielnej aktywności.
  15. Wszystkie sale są właściwie wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne.
  16. Dodatkowym atutem jest dobrze wyposażona sala gimnastyczna, w której na bieżąco jest zwiększana liczba sprzętów i zabawek do rozwijania sprawności fizycznej, co zachęca dzieci do podejmowania spontanicznej aktywności ruchowej.
  17. Na terenie placówki funkcjonuje „Sala Doświadczania Świata” oraz niedawno powstały gabinet do pracy indywidualnej lub w małych zespołach, co ułatwia dzieciom rozwijanie własnych umiejętności i daje większe możliwości na indywidualizację.
  18. Na podstawie hospitacji oraz codziennej obserwacji pracy nauczycieli Pani Dyrektor stwierdza, że nauczyciele w celu zachęcenia dzieci do zwiększania aktywności: stosują wzmacnianie pozytywne, wzbogacają kąciki zainteresowań, doskonalą swój warsztat pracy poprzez szkolenia
   i wykorzystywanie nowinek z internetu, poszukują dobrych wzorców oraz poszerzają własne zainteresowania i dzielą się nimi.
  Odpowiedź „raczej tak” na pytanie: Czy uważa Pani, że nauczyciele spędzają odpowiednią ilość czasu z dziećmi na świeżym powietrzu?” sugeruje, że należy zwiększyć czas pobytu na świeżym powietrzu.
  1. Przedszkolaki prezentują swoje umiejętności w społeczności lokalnej i poza nią uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach plastycznych, recytatorskich, olimpiadach sportowych i przeglądach teatralnych. Jedną z form prezentacji umiejętności dzieci jest organizacja wystaw prac wykonanych przez dzieci prowadzona przez cały rok szkolny.
  2. Dzieci z naszego przedszkola aktywnie biorą udział w różnych projektach edukacyjnych - „Trampolina uśmiechów” - mająca na celu nauczyć dzieci tolerancji i akceptacji różnorodności jaka jest wokół nas, „Szlachetna paczka” niosąca pomoc potrzebującym, oraz braliśmy udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez UNICEF „Wszystkie kolory świata” - wykonując laleczki, ze sprzedaży, których zakupiono szczepionki dla dzieci z Sudanu Południowego
  REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY
  • Rozbudzić w dzieciach większą chęć do działań z własnej inicjatywy.
  • Zachęcić większą liczbę dzieci do udziału w konkursach.
  • Zwiększyć ilość zajęć i zabaw na świeżym powietrzu.
    
    

   Obszar: Wymaganie 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci
   z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

    

   Cel: Pozyskanie informacji, czy nasze przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

    

   WNIOSKI Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

    
   1. Rodzice są pozytywnie nastawieni do działalności przedszkola. W ich opinii wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

   2. Nauczyciele pracując z dziećmi mają świadomość ich potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań, które zbierają na podstawie własnych spostrzeżeń, dokumentów i wywiadów z rodzicami;

   3. Zebraną wiedzę o dziecku nauczyciele przekazują rodzicom podczas zebrań lub indywidualnych spotkań;

   4. Nauczyciele podejmują różne kierunki pracy z dziećmi wymagającymi indywidualizacji procesu edukacyjnego;

   5. W zakresie oddziaływań na dziecko wynikających z trudności edukacyjnych oraz szczególnej sytuacji społecznej, nauczyciele współpracują z różnymi podmiotami i instytucjami;

   6. Przedszkole prowadzi skuteczne działania antydyskryminacyjne i dąży do przestrzegania praw dziecka.

Raport z ewaluacji wewnętrznej -  rok szkolny 2013/2014 


Wymaganie 1.- Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
Charakterystyka wymagania na poziom D
Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby  rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana
Charakterystyka wymagania na poziom B
Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami
    W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono w ramach ewaluacji tego obszaru badania w  grupie Rodziców nowych przedszkolaków. W badaniu wzięło udział 50 respondentów, którzy otrzymali kwestionariusz "3 pytań". Pytania dotyczyły znajomości koncepcji, akceptacji jej założeń i wiedzy na temat tego, jak można zgłaszać uwagi do koncepcji pracy przedszkola. 100% przebadanych odpowiedziało "Tak" na wszystkie trzy pytania kwestionariusza.
   Przez cały rok szkolny Rodzice mają dostęp do dokumentu "Koncepcja Pracy Przedszkola" poprzez stronę internetową, Bip, a także kącik informacyjny, gdzie dodatkowo zamieszczona jest skrzynka na uwagi do założeń koncepcji. W tym roku szkolnym do skrzynki złożono dwie propozycje. Pierwsza dotyczyła organizacji zajęć warsztatowych dla Rodziców, a druga organizacji spotkań ze specjalistami dla Rodziców dzieci, które w nowym roku szkolnym podejmą naukę w szkole.
   Nowym elementem koncepcji, który stanowi jej rozszerzenie jest załącznik w postaci projektu "Jak mądrze wychowywać". Jest to między innymi odpowiedź na zapotrzebowania ze strony Rodziców, sygnalizowane poprzez skrzynkę oraz podczas zebrań grupowych i w rozmowach indywidualnych
z wychowawcami. Dzięki załączeniu projektu do koncepcji ma ona charakter ewoluujący i jest rozwijana zgodnie z potrzebami środowiska. Rodzice mają swój udział w modyfikowaniu założeń koncepcji i aktywnie biorą udział w realizowaniu jej elementów.
   W celu ewaluacji tego obszaru dokonano również "analizy realizacji koncepcji pracy" opierając się na sprawozdaniach z pracy za I i II półrocze, składanych przez wychowawców grup i specjalistów. Analiza została opracowana w odniesieniu do głównych celów koncepcji i w postaci odrębnego dokumentu dołączona do materiałów ewaluacyjnych.

 

Wymaganie  6 . Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

    W ramach badania przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli, dzięki której zebrano informacje, czy nauczyciele wspomagają rozwój dzieci uwzględniając indywidualną sytuację.

 Nauczyciele stosują indywidualne podejście do dziecka. Wskazują  różne sposoby rozpoznawania ich możliwości psychicznych, potrzeby rozwojowe, indywidualne zdolności i sytuację społeczną. 

    Jedną z form działania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka jest organizacja zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania dzieci (koła zainteresowań), jak równiż udział w różnych konkursach, uroczystościach przedszkolnych. 

    Planując pracę nauczyciele biorą pod uwagę indywidualną sytuację dziecka. Dopasowują metody  i formy do rzeczywistych możliwości wykonawczych dziecka, stopniując trudności i tempo pracy. Biorą pod uwagę poziom rozwoju dziecka. 

   Przedszkole wychodząc na przeciw rodzicom, zaspakajają indywidualne potrzeby dzieci poprzez  kóła  zainteresowań działające na terenie placówki. 

Koła zainteresowań cieszą się dużym powodzeniem. Wychowankowie uczestniczą  w licznych konkursach, biorąc pod uwagę ich możliwości, zainteresowania i predyspozycje.

   Uwzględniając indywidualizację nauczyciele piszą programy własne, które są zgodne z potrzebami dzieci.

Osiągnięcia dzieci są na bieżąco monitorowane a wnioski z monitorowania wykorzystywane są do modyfikacji pracy z dziećmi.  Praca indywidualna z wychowankami jest przez nauczycieli dokumentowana. 

   Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że przedszkole zapewnia odpowiednie warunki do działań indywidualnych z dzieckiem. Zarówno zaplecze lokalowe, jak i wyposażenie placówki jest wystarczające, aby realizować pracę uwzględnieniem potrzeb, zdolności i możliwości dzieci oraz ich indywidualnej sytuacji. 

   Nauczyciele potwierdzaja,  że przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

Wnioski:

Z analizy powyższych danych wynika,że przedszkole rozpoznaje możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe i sytuacjęindywidualną wychowanków. 

W naszym przedszkolu jest to ujednolicone. Nauczyciele wykorzystują różnorodne, ale podobne sposoby uzyskiwania potrzebnych informacji o dziecku. Wnioski z analiz i osiągnięć dzieci są przez wychowawców wykorzystywane i wdrażane do pracy z dzieckie, które wpływają na ich pozytywny rozwój.

DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Z porównania oceny postępów dzieci zdrowych za pierwsze i drugie półrocze wynika, że we wszystkich badanych zakresach obserwuje się wyraźny wzrost parametrów dotyczących postępów i osiągnięć wychowanków. Wzrasta również ilość ocen wyróżniających, a ilość ocen dobrych maleje. Należy w dalszym ciągu angażować rodziców do ścisłej współpracy w celu kontynuacji działań podejmowanych w przedszkolu na terenie domu rodzinnego. Do ogólnych wniosków do dalszej pracy podawanych przez wychowawców w arkuszach oceny postępów dzieci zdrowych należą: czuwanie nad dalszym harmonijnym rozwojem każdego dziecka, aktywizowanie dzieci w kierunku dalszego progresu w rozwoju umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych, kontynuowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć indywidualnych z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia, dalsze rozwijanie i usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz aparatu mowy, doskonalenie procesów poznawczych i myślenia, zwiększenie ilości ćwiczeń małej i dużej motoryki, zmaksymalizowanie działań w zakresie rozwoju emocjonalno- społecznego, usprawnianie wrażliwości słuchowej, aparatu mowy, artykulacji i analizy i syntezy słuchowej, kontynuowanie i modyfikowanie ćwiczeń manualnych oraz ćwiczeń ruchowych, kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami i reakcjami podczas konfliktów, rozwijanie u dzieci umiejętności prospołecznych, zwiększenie częstotliwości zajęć wyrównawczych, włączenie specjalistów do organizacji i planowania pracy w grupach, indywidualnie i w zespołach wyrównawczych, ujednolicanie wpływów wychowawczych ze środowiskiem rodzinnym w celu niwelowania problemów społeczno – emocjonalnych.

Z porównania oceny postępów dzieci niepełnosprawnych za pierwsze i drugie półrocze we wszystkich badanych zakresach zauważalny jest wyraźny wzrost parametrów dotyczących postępów i osiągnięć dzieci niepełnosprawnych.

Wśród dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wzrasta liczba ocen dostatecznych, a liczba ocen niedostatecznych maleje.

Nauczyciele z poszczególnych grup wyłonili następujące wnioski do dalszej pracy:

 1. Należy zwiększyć liczbę ćwiczeń z zakresu stymulacji sensorycznej u dzieci niepełnosprawnych pozostających na poziomie zmysłowym;

 2. Należy zwrócić szczególną uwagę na czynności samoobsługowe w różnorodnych sytuacjach życia codziennego wymagających samodzielności;

 3. Należy aktywizować dzieci niepełnosprawne podczas zajęć z całą grupą;

 4. Należy zwiększyć zakres działań podczas pracy indywidualnej i wyrównawczej;

 5. Należy stymulować rozwój intelektualny poprzez zestawy ćwiczeń dostosowane do potrzeb dziecka;

 6. Należy podjąć rozmowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na temat prognoz dalszych losów edukacyjnych dziecka oraz przeprowadzenia badań przez PPP ułatwiających dokonanie wyboru placówki w przyszłym roku szkolnym lub ewentualnych zamierzeń odroczenia dziecka od realizacji obowiązku szkolnego;

 7. Należy zwiększyć różnorodność metod i technik pozwalających na przyswojenie treści edukacyjnych w zakresie gotowości szkolnej;

 8. Dzieci, które zostaną odroczone od realizacji obowiązku szkolnego w klasie 1 będą kontynuowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w grupie przedszkolnej. Należy zatem w przypadku dzieci niepełnosprawnych z normą intelektualną maksymalizować wszelkie działania ukierunkowane na osiągnięcie dojrzałości szkolnej w przyszłym roku szkolnym;

 9. Należy zwiększyć liczbę zabaw i ćwiczeń z zakresu sprawności manualnej, twórczości plastycznej i grafomotorycznej;

 10. Należy zintensyfikować współpracę z rodziną w celu stworzenia wspólnych działań mających pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów, nabywania umiejętności, czy zwiększania możliwości;

 11. Należy doprowadzać do dokładniejszej diagnozy przypadków;

 12. Należy doskonalić procesy związane z mową i komunikacją, a także podjąć działania z zakresu wchodzenia i rozwijania relacji społecznych z rówieśnikami (głównie u dzieci ze spektrum autyzmu).


Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2012/2013


Wymaganie 2.1 Przedszkole ma koncepcję pracy
Celem przeprowadzonych badań było pozyskanie informacji o pracy przedszkola według koncepcji pracy oraz czy koncepcja pracy jest modyfikowana i czy Rodzice mają wpływ na jej kształt.
   W ramach badań przeprowadzono kwestionariusz "3 pytań" wśród Rodziców dzieci. Dzięki, któremu uzyskano odpowiedź na pytanie, czy Rodzice zapoznali się z koncepcją pracy przedszkola
i akceptują jej założenia, a także, czy wiedzą jak można zgłaszać swoje uwagi do koncepcji. W badaniach wzięło udział 104 Rodziców.
   Zespół zajmujący się badaniami w zakresie tego wymagania przeprowadził również "analizę koncepcji pracy przedszkola". W badaniu posłużono się sprawozdaniami z pracy zespołów wychowawców z poszczególnych grup oraz specjalistów. Sporządzono osobny dokument "Analiza realizacji Koncepcji Pracy Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Bełchatowie w roku szkolnym 2012/2013".

 

DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

W przedszkolu rokrocznie diagnozuje się i analizuje postępy i osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Na podstawie przeprowadzonych badań, dokonuje się analiz oraz formułuje wnioski do dalszej pracy, aby udoskonalić proces edukacyjny.

Z porównania oceny postępów dzieci zdrowych za pierwsze i drugie półrocze wynika, że we wszystkich badanych okresach obserwuje się wzrost parametrów dotyczących postępów i osiągnięć wychowanków. Wzrasta ilość ocen wyróżniających, a ilość ocen dobrych maleje. W drugim półroczu zaobserwowano brak wyników niezadawalających. Po dogłębnej analizie materiału badawczego wyłoniono następujące wnioski: ujednolicanie wpływów wychowawczych ze środowiskiem rodzicielskim w celu zniwelowania problemów społeczno – emocjonalnych, skupienie uwagi na doskonaleniu rozwoju umiejętności samoobsługowych, usprawnianie i rozwijanie aparatu mowy, aktywizowanie i pobudzanie procesów poznawczych w opanowaniu podstawowych treści i zagadnień programowych, usprawnianie wrażliwości słuchowej oraz analizy i syntezy słuchowej, kontynuowanie i modyfikowanie ćwiczeń manualnych oraz zabaw ruchowych.

Z porównania oceny postępów dzieci niepełnosprawnych za pierwsze i drugie półrocze badanie nie wykazuje zmian, parametry pozostają takie same. Do wniosków wyłonionych przez nauczycieli z poszczególnych grup należą: potęgowanie działań wychowawczych, aby poprawić efekty funkcjonowania w zakresie społeczno – emocjonalnym, stymulowanie i usprawnianie funkcji manualnej i grafomotorycznej poprzez metody aktywizujące do działania, uczenie pozytywnych wzorców zachowania społecznego i współdziałania w grupie, usprawnianie i rozwijanie aparatu mowy, wprowadzenie alternatywnych sposobów komunikowania się do procesu edukacyjnego i codziennego funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i przedszkolnym, usprawnianie koordynacji ruchowej w obszarach motoryki małej i dużej oraz orientacji przestrzennej, kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, poświęcanie większej ilości czasu na pracę indywidualną, stymulowanie rozwoju zaburzonych funkcji, usprawnianie wrażliwości aparatu mowy, artykulacji, analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie samodzielności podczas przygotowań do wychodzenia na spacery, usprawnianie percepcji wzrokowej , pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, ulepszanie współpracy z rodzicami, poprzez zwiększanie ich zaangażowania w działania na terenie placówki.

Raport z ewaluacji wewnętrznej
przeprowadzonej w naszym przedszkolu

w roku szkolnym 2011/2012 

W bieżącym roku szkolnym badano następujące wymagania:

 • Wymaganie 1.1 Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
 • Wymaganie 1.3 Respektowane są normy społeczne
 • Wymaganie 2.1 Przedszkole ma koncepcję pracy
 • Wymaganie 2.2 Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Podczas badań wykorzystano następujące metody:

-    analiza dokumentacji
-    ankieta anonimowa dla rodziców
-    badanie ankietowe wśród nauczycieli
-    wywiad z dyrektorem
-    wywiad z dziećmi
Grupy objęte badaniami:
-    dzieci
-   rodzice
-    dyrektor
-    nauczyciele
Całość dokumentacji związanej z przebiegiem i wynikami ewaluacji  znajduje się w archiwum przedszkola.

Obszar 1.
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.


Wymaganie 1.1.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.

Cele ewaluacji:
-    Zebranie informacji o tym, czy dzieci nabywają  określone wiadomości i umiejętności  zawarte                      w podstawie programowej?
-    Zebranie informacji na temat sposobu analizowania osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich możliwości  oraz podejmowania działań wynikających z  wniosków analizy.
Podsumowanie ewaluacji:

 1. Analiza osiągnięć i postępów dzieci niepełnosprawnych:

- stymulowanie oraz usprawnianie funkcji manualnych i grafomotorycznych poprzez metody aktywizujące  do działania;

- uczenie pozytywnych wzorców zachowania społecznego i współdziałania w grupie;

- usprawnianie i rozwijanie aparatu mowy;

- usprawnianie koordynacji ruchowej   w obszarach motoryki małej i dużej oraz orientacji przestrzennej;

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie  w trudnej sytuacji;

- aktywizowanie i pobudzanie procesów poznawczych oraz logicznego myślenia;

- ulepszanie współpracy z  rodzicami poprzez zwiększenie ich zaangażowania w działaniach placówki.

Z porównania oceny postępów   za pierwsze i drugie półrocze wynika, że w większości badanych okresów obserwuje się wzrost parametrów dotyczących postępów i osiągnięć wychowanków. Wzrasta ilość postępów natomiast brak regresu we wszystkich badanych strefach.

 1. Analiza osiągnięć i postępów dzieci zdrowych:

- skupienie uwagi na doskonaleniu i rozwojowi umiejętności samoobsługowych;

- aktywizowanie i pobudzanie procesów poznawczych w opanowaniu podstawowych treści i zagadnień programowych;

- ujednolicenie wpływów wychowawczych ze środowiskiem rodzicielskim w celu zniwelowania problemów społeczno -  emocjonalnych;

- kontynuowanie i modyfikowanie ćwiczeń manualnych oraz zabaw ruchowych;

- usprawnianie wszystkich funkcji odpowiedzialnych za rozwój mowy;

- organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności społeczno ? emocjonalnych.

Z porównania oceny postępów za obydwa półrocza  wynika , że we wszystkich badanych okresach następuje wzrost postępów i osiągnięć wychowanków.  Wzrasta ilość ocen wyróżniających, a ilość ocen dobrych maleje na rzecz poprzednich.


Wymaganie 1.3.

Respektowane są normy społeczne

Głównym celem ewaluacji było: Sprawdzenie czy przedszkole dba o właściwą organizację warunków do bezpiecznego pobytu dziecka w placówce.

 

Podsumowanie ewaluacji:

Pomieszczenia przedszkolne, w których przebywają dzieci są tak urządzone, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Meble , sprzęty i zabawki w naszym przedszkolu są odpowiednio zabezpieczone i dostosowane do wieku dzieci. Plac zabaw jest ogrodzony, a znajdujące się tam urządzenia są w dobrym stanie technicznym. Personel placówki ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszelkich usterek.

Podczas wywiadów z dziećmi okazało się, że wszystkie znają zasady i normy

Przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne (regulaminy i procedury) związane z bezpiecznym pobytem wychowanków w placówce. Wszyscy nauczyciele we wrześniu zapoznali dzieci z zasadami bezpiecznego pobytu
w placówce przedszkolnej i poza nią. Podczas całego roku szkolnego prowadzono cykliczne zajęcia na temat bezpieczeństwa w oparciu o program: Wychowawczy, Profilaktyczny i Bezpieczny Przedszkolak. Przeprowadzono zajęcia z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.

Analiza dokumentacji i ankiet wskazuje na to, że cały personel przedszkola czuwa nad bezpieczeństwem każdego dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Pamiętając o tym, że małe dzieci mają niewielkie doświadczenie życiowe oraz mały zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami
i zagrożeniami należy jak najczęściej uczyć je przewidywania i kreatywnego rozwiązywania problemów. Bardzo istotne jest to, aby dzieci nauczyły się unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia. Dlatego też
w naszej placówce w każdej grupie przedszkolnej wspólnie z dziećmi opracowane zostały kodeksy zachowania. Dzieci same wskazują zachowania właściwe oraz próbują samodzielnie rozwiązywać konflikty według wcześniej ustalonych wzorców. Bieżący rok szkolnym przebiegał w naszym przedszkolu pod hasłem upowszechniania i akceptacji praw dziecka.

Nie można zapomnieć o tym, że personel pedagogiczny placówki przedszkolnej obok prowadzenia działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz pozytywne wzmacnianie zachowań powinien analizować własne działania w tym zakresie, starać się obiektywnie ocenić ich skuteczność, a także w razie potrzeby dokonać modyfikacji. W związku z tym działania wychowawcze są w naszym przedszkolu analizowane podczas codziennych rozmów między nauczycielami a także w trakcie spotkań Rady Pedagogicznej. Z badania dokumentacji wynika, że wychowawcy w różnej formie monitorują zachowania dzieci. Wszyscy nauczyciele prowadzą diagnozę zachowań dziecka w przedszkolu. Nad przebiegiem całości czuwa dyrektor placówki poprzez obserwację zajęć oraz kontrolę dokumentacji. Natomiast przykładem na modyfikację działań w tej sferze było wprowadzenie zasady pozytywnego wzmacniania zachowań i przydziału zadań w miejsce stosowania kar, które to przynoszą mierne efekty.

Wnioski:

Wnioski, jakie nasuwają się z przeprowadzonych badań, obejmują informacje zawarte w ankietach i odpowiedzi na pytania kluczowe dotyczące badanego zakresu. We wszystkich czterech grupach ankietowanych (nauczycielki, rodzice, dzieci, personel pomocniczy) udzielano odpowiedzi na podobne pytania, dlatego wnioski są podsumowaniem analizy wszystkich informacji.

 • Najważniejszą informacją  związaną z pobytem dziecka w przedszkolu jest ta, iż wszystkie dzieci czują się bezpiecznie, tzn. panują odpowiednie warunki dla rozwoju psychofizycznego dziecka zdrowego
  i niepełnosprawnego
 • Dzieci doskonale orientują się w prawidłowych zachowaniach, podejmują działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz znają podstawowe zasady bezpieczeństwa
 • Eliminacja zagrożeń następuje poprzez stosowanie różnorodnych metod
  i technik, poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników
  w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki, poprzez stosowanie systemów motywacyjnych, mających na celu wzmacnianie właściwych zachowań i eliminowanie negatywnych oraz ze ścisłej współpracy z rodzicami
 • We wszystkich grupach przedszkolnych prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci i jest ona wykorzystywana do organizacji właściwych warunków bezpiecznego pobytu dziecka i do monitorowania jego zachowań w kontaktach z rodzicami i specjalistami oraz do podejmowania właściwych działań wychowawczych
 • Bezpieczeństwo dzieci zapewniane jest na różnych płaszczyznach: bezpieczeństwo w grupie, bezpieczeństwo na placu zabaw, podczas spacerów i wycieczek oraz codziennych czynnościach.

Służą temu systematyczne kontrole sprzętu i zabawek, dbanie o czystość wszystkich pomieszczeń przedszkolnych, zapewnienie opieki i kontroli nad dziećmi w czasie ich pobytu w placówce przez wszystkich pracowników,

Rekomendacje do dalszej pracy:

 • Częstsze konsultacje z rodzicami w celu informacji o dziecku i jego zachowaniu-niwelowanie tych zachowań we współpracy z rodzicami
 • Stworzenie najbardziej efektywnego systemu motywacji i pożądanych zachowań zgodnego z wymogami i potrzebami poszczególnych grup ze szczególnym uwzględnieniem zachowań dzieci niepełnosprawnych
 • Organizowanie większej liczby spotkań z funkcjonariuszami publicznymi w celu zrozumienia zagrożeń wynikających z małego doświadczenia życiowego dziecka

Obszar 2. Procesy zachodzące w przedszkolu

Wymaganie 2.1 Przedszkole ma koncepcję pracy

Cel:   Zbadanie czy koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana oraz czy  jest znana rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola pierwszy rok i akceptowana przez nich, a także czy mają oni możliwość wpływania na jej modyfikację.

Podsumowanie ewaluacji:

- Koncepcji nadano tytuł ?Bariery pokonuj razem z nami?.

- Bieżący rok szkolny przebiegał ze szczególnym uwzględnieniem promowania praw dziecka. W grupach częściej realizowano tematykę związaną z uświadamianiem dzieciom ich praw. Zorganizowano Dni Otwarte pod tytułem ?Dbamy o prawa dziecka?. W salach przedszkolnych oraz w szatni pojawiały się plakaty oraz ulotki dotyczące powyższego zagadnienia.

- Opracowano nowy arkusz  do sporządzania sprawozdań półrocznych.

Wnioski do dalszej pracy:

- wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.

- dalsze angażowanie się w tworzenie nowych projektów sprzyjających rozwojowi przedszkola.

Wymaganie 2.2 Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Cel :   Ocena dotychczasowej oferty zajęć dla dzieci w przedszkolu oraz podjęcie ewentualnych działań służących modyfikacji ofert zajęć dla dzieci w tym zakresie.

Podsumowanie ewaluacji:

-  W przedszkolu jest prowadzone systematyczne planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej. Planowanie i realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma odzwierciedlenie w rocznych planach nauczycieli oraz w dziennikach zajęć. Dzięki temu realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest procesem kierowanym, a nie przypadkowym.

- W przedszkolu prowadzi się działania w sposób projakościowy: od diagnozy potrzeb poprzez planowanie, monitorowanie realizacji oraz doskonalenie działań zgodnie z potrzebami dzieci.

- Oferta edukacyjna jest zgodna z podstawa programową. Jest bardzo szeroka i nieustannie wzbogacana. Jest zgodna z potrzebami dzieci i rodziców, o czym świadczy poziom zadowolenia rodziców.

- Oferta programowa realizowana w przedszkolu jest modyfikowana na podstawie wiedzy wynikającej z diagnozy potrzeb oraz obserwacji nauczycieli.

- Różnorodność programów wykorzystywanych w przedszkolu zaspokaja potrzeby edukacyjne dzieci.

Słabe strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

 

Nie stwierdza się słabych stron przedszkola w ewaluowanym obszarze.

Strategia działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze:

 

Ewaluowany obszar nie wymaga opracowania strategii.

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej
przeprowadzonej w naszym przedszkolu
w roku szkolnym 2010/2011


W badania prowadzone  na terenie przedszkola zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, którzy pracowali w zespołach zajmujących się poszczególnymi obszarami.
Metody zastosowane w badaniach w poszczególnych obszarach:
-    analiza dokumentacji
-    kwestionariusze pytań dla rodziców
-    ankieta anonimowa dla rodziców
-    badanie ankietowe wśród nauczycieli i specjalistów
-    wywiad z dyrektorem
-    wywiad z dziećmi
Grupy objęte badaniami:
-    dzieci
-   rodzice
-    dyrektor
-    nauczyciele
-   specjaliści
Całość dokumentacji związanej z przebiegiem i wynikami ewaluacji zgromadzona została w postaci teczek dla poszczególnych obszarów i znajduje się w archiwum przedszkola.

Obszar 1.
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Wymaganie 1.1.
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności.

Cel e ewaluacji:
-    Zebranie informacji o tym, czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej?
-    Zebranie informacji na temat sposobu analizowania osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich możliwości  oraz podejmowania działań wynikających  wniosków z analizy.
Podsumowanie ewaluacji:
W przedszkolu dzieci nabywają wiadomości i umiejętności, które określone są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Programy, według których organizowana jest praca w oddziałach zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i dokonano oceny ich zgodności z podstawą programową .
Jak wynika z obserwacji prowadzonych we wszystkich grupach przedszkolnych dzieci  doskonalą umiejętność działania samodzielnego i w zespole; rozwijają sprawności związane z samoobsługą  i nabywają właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych. Chętnie wchodzą w relacje z rówieśnikami, potrafią się zgodnie bawić i przestrzegać podstawowych reguł obowiązujących w dziecięcej społeczności. W grupach przedszkolnych podejmuje się szereg działań mających na celu kształtowanie umiejętności społecznych dzieci np. ?kontrakty długoterminowe?.
Dużą uwagę przywiązuje się w placówce do ułatwiania dziecku adaptacji do warunków przedszkolnych i grupy rówieśniczej. W kalendarz wydarzeń przedszkolnych na stałe wpisały się tzw. ?Dni Otwarte? i organizacja zajęć adaptacyjnych dla nowych przedszkolaków w czasie wakacji.
Dzieci wdrażane są poprzez zastosowanie różnych form pracy do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych: znają podstawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, starsze podejmują próby samodzielnego organizowania zabaw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, znają zagrożenia płynące   z otaczającego je świata i wiedzą, jak właściwie zachować się w sytuacjach niebezpiecznych.
W czasie zajęć prowadzonych przez specjalistów oraz nauczycieli opiekujących się grupami tworzone są warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci. Dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowych organizowanych w odpowiednio wyposażonej sali gimnastycznej oraz w zajęciach gimnastyki korekcyjnej i w przypadku potrzeb indywidualnych fizjoterapii indywidualnej. Każdego roku zdrowe  i niepełnosprawne przedszkolaki  uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych poza przedszkolem, a imprezy wewnątrzprzedszkolne obfitują w różne formy ruchu.
Codzienny pobyt dziecka w przedszkolu odbywa się z dużym udziałem zajęć ruchowych organizowanych w ogrodzie przedszkolnym i poza nim. Działania twórcze dzieci wspiera się podczas zajęć organizowanych na terenie grupy oraz na drodze innych form dodatkowych np. udział w zajęciach rytmiki, kółka tanecznego, koncertach muzycznych i spotkaniach artystycznych organizowanych w przedszkolu i poza nim, warsztatach teatralnych, udział w zajęciach w ramach programów i projektów autorski nauczycieli.
Przedszkolaki pod kierunkiem swoich wychowawców biorą czynny udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i pokazach artystycznych prezentując w ten sposób własne umiejętności i zdolności. Wymiernym efektem tych działań są nagrody i wyróżnienia indywidualne i zbiorowe.
Podczas działalności twórczej pozostawia się dzieciom swobodę ekspresji, a jej efekty są systematycznie upowszechniane.
W codziennej pracy z grupą przedszkolną nauczyciele poprzez stosowanie tradycyjnych i nowatorskich metod i technik pracy wspierają rozwój mowy, sprawności manualnej oraz myślenia i procesów poznawczych wychowanków.
Dzieci wymagające dodatkowego wspomagania uczestniczą w zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej i psychologicznej, zajęciach organizowanych w Sali Doświadczania Świata oraz zajęciach w ramach tzw. ?wczesnego wspomagania?. Dla chętnych dzieci organizowane są w przedszkolu zajęcia językowe  (język angielski i niemiecki ) prowadzone na różnych poziomach zaawansowania.
Przedszkolaki uczestniczą również a różnych formach zajęć mających na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności.
W ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele działań z zakresu wychowania rodzinnego i patriotycznego. Dzieci uczestniczą też w różnych formach pracy przybliżających im środowisko naturalne i przyrodnicze np. zajęcia w terenie, wycieczki ekologiczne, spotkania z leśnikiem, udział w akcjach organizowanych na terenie przedszkola i przez inne podmioty.
W przedszkolu diagnozuje się i analizuje postępy i osiągnięcia dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Na podstawie przeprowadzanych badań i analiz formułuje się i wdraża wnioski, w celu podnoszenia jakości procesu edukacyjnego. Nauczyciele i specjaliści prowadzą systematyczną obserwację rozwoju dziecka od początku pobytu w przedszkolu. Wyniki obserwacji odnotowywane są kartach obserwacji opracowanych na terenie przedszkola lub arkuszach z pakietów korelujących z wybranymi programami. W przedszkolu prowadzone są również działania w ramach badania gotowości edukacyjnej dzieci. Rodzice dzieci podejmujących naukę otrzymują pisemną informację o gotowości szkolnej własnego dziecka. Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w proces badania, analizowania, formułowania i wdrażania wniosków. Wnioski z analiz wyznaczają kierunek pracy indywidualnej  z dzieckiem wymagającym dodatkowego wspierania rozwoju i z dzieckiem zdolnym, pozwalają również udzielać informacji i wspomagać w działaniach rodziców. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach dzieci podczas spotkań grupowych,  na drodze indywidualnych kontaktów, poprzez wgląd w karty obserwacji i wytwory dziecka, poprzez specjalne informacje pisemne. Analizowanie osiągnięć  i postępów dzieci wytycza również nowe kierunki pracy przedszkola np. tworzenie programów autorskich, podejmowanie przez nauczycieli przedsięwzięć edukacyjnych i wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych. Wskazane jest stworzenie rejestru wydawanych informacji (z potwierdzeniem rodzica), zgodnych z wzorem nr 70, dotyczących osiągnięcia gotowości szkolnej.
Wnioski:
-    zwrócenie szczególnej uwagi na realizację działań mających na celu doskonalenie samoobsługi, samodzielności w działaniach własnych dzieci i pobudzania aktywności własnej dziecka we wszystkich sferach rozwoju;
-    stworzenie gabinetu przeznaczonego do pracy indywidualnej z dzieckiem oraz w małych zespołach;
-    zaplanowanie utrwalającego szkolenia wewnętrznego z zakresu metod aktywizujących;
-   zwrócenie szczególnej uwagi nauczycieli na trafne analizowanie i stawianie ocen w kolejnych okresach badawczych;
-    stworzenie rejestru wydawanych informacji ( z potwierdzeniem rodzica), zgodnych z wzorem Nr 70, dotyczących osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.Wymaganie 1.2.
Dzieci są aktywne.

Cel ewaluacji:
-    Sprawdzenie, czy dzieci są wdrażane do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju poprzez chętne uczestnictwo w zajęciach.
Podsumowanie ewaluacji:
Stopień aktywności dziecka w przedszkolu zależy nie tylko od indywidualnego temperamentu wychowanka, duży wpływ na tę aktywność ma postawa i styl pracy nauczyciela. Aby dzieci potrafiły aktywnie działać na rzecz własnego rozwoju nauczyciele muszą efektywnie zachęcać je do udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach organizowanych na terenie placówki.
Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i zabawach prowadzonych na terenie przedszkola oraz to, że prowadzone zajęcia i zabawy w pozytywny sposób wpływają na wzrost ich aktywności. Przedszkolaki chętnie uczestniczą zarówno w zajęciach obowiązkowych, a także w tych oferowanych przez placówkę w formie zajęć dodatkowych.
Niektóre z zajęć dodatkowych są dostępne za dodatkową opłatą: na przykład rytmika, na którą uczęszczają wszystkie przedszkolaki oraz nauka języka angielskiego z której korzysta 51 dzieci.
W przedszkolnej ofercie są również zajęcia dodatkowe bezpłatne prowadzone przez nauczycielki pracujące w placówce, i tak na naukę języka niemieckiego uczęszcza 36 dzieci a na zajęcia kółka  tanecznego  44 dzieci.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zajęcia te zaspokajają zapotrzebowanie dzieci, a także wpływają one na rozwijanie ich zainteresowań. Tylko troje rodziców z badanej populacji uważa, że należałoby urozmaicić liczbę zajęć dodatkowych.
Podczas codziennej pracy nauczycielki przedszkola stosują szereg różnorodnych metod aktywizujących, które zachęcają dzieci do działań na rzecz własnego rozwoju w kierunku wdrażania do samodzielności i aktywności na co dzień.
Nauczycielki poza tym, że inspirują dzieci do aktywności także uwzględniają podczas zajęć i zabaw propozycje płynące od przedszkolaków. Starają się na co dzień wzbudzać i rozwijać w dzieciach zainteresowania oraz zachęcać je do poszerzania wiedzy na różne tematy.
W każdej sali zorganizowano różnorodne kąciki tematyczne (plastyczno ? konstrukcyjny, teatralny, książki, komputerowy, montessoriański), dzięki czemu dzieci mają możliwość rozwijania: pomysłowości, samodzielności oraz rozwijania zainteresowań podczas samodzielnego inicjowania zabaw.
Duża liczba dyplomów i podziękowań za udział w różnych konkursach na terenie placówki, jak
i poza nią świadczą o tym, że dzieci chętnie uczestniczą w takiej formie działalności.
Powyższe informacje są udokumentowane we wszystkich działaniach ewaluacji, w sprawozdaniach półrocznych oraz w raporcie dyrektora placówki.
Wnioski:
-    Zwiększyć liczbę zajęć i zabaw organizowanych na świeży powietrzu.
-    Podjąć próbę zorganizowania dodatkowych zajęć na terenie placówki zgodnie z oczekiwaniami rodziców.


Obszar 2.
Procesy zachodzące w przedszkolu.
Wymaganie 2.1.
Koncepcja pracy przedszkola.

Cel  ewaluacji:
-    Zebranie informacji na temat tego, czy koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana oraz czy  jest znana rodzicom i akceptowana przez nich, a także czy mają oni możliwość wpływania na jej modyfikację.
Podsumowanie ewaluacji:
Przedszkole ma koncepcję pracy opracowaną zgodnie z celami i zadaniami zawartymi w podstawowych aktach prawnych. Koncepcja została przyjęta do realizacji przez radę pedagogiczną na drodze uchwały.
Główne założenia koncepcji pracy  wynikają ze specyfiki pracy przedszkola integracyjnego i zostały określone w postaci celów strategicznych. Należą do nich m.in. zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju; wspieranie ich we wszystkich sferach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości; integrowanie środowiska przedszkolnego; indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w celu wyrównywania szans edukacyjnych. Programy realizowane na terenie przedszkola są spójne z wytycznymi zawartymi w koncepcji pracy. Koncepcja pracy przedszkola została opracowana na bazie wcześniejszych doświadczeń i dorobku pracy ogółu nauczycieli. Są oni współrealizatorami koncepcji. Założenia zawarte w koncepcji pracy przedszkola są realizowane podczas zajęć w grupach, zajęć dodatkowych, imprez przedszkolnych, przedsięwzięć podejmowanych przez nauczycieli, poprzez współpracę ze środowiskiem rodzinnym dziecka  i środowiskiem lokalnym oraz na drodze innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. W oparciu o koncepcję opracowywane są plany pracy na kolejne lata.
Koncepcja pracy przedszkola  ma charakter otwarty i może być modyfikowana i nowelizowana w razie potrzeb. Analizowanie realizacji koncepcji w codziennej pracy jest dokonywane w systemie rocznym, biorą w nim udział wszyscy nauczyciele. 
Rodzice wychowanków są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola poprzez: zapoznanie z ogólnymi założeniami koncepcji (cele strategiczne, wizja i misja przedszkola) na zebraniu inaugurującym rok szkolny; zamieszczenie koncepcji i  planów pracy w kąciku informacyjnym, zamieszczenie koncepcji i planów pracy na stronie internetowej przedszkola oraz w BIP. Na terenie przedszkola prowadzone są wśród rodziców badania mające na celu określenie w jakim stopniu jest ona znana w środowisku rodziców i czy jest akceptowana (wyniki badań przeprowadzonych ankietą ?3 pytań?). W badaniach wzięło udział 100 % rodziców. Rodzice mają możliwość wpływu na wprowadzanie zmian do koncepcji pracy przedszkola.
W bieżącym roku nie odnotowano uwag i propozycji.

Wnioski:
-   nadanie koncepcji tytułu stanowiącego ogólną informację o specyfice pracy przedszkola;
-   podjęcie konkretnych działań związanych z promowaniem praw dziecka;
-   wprowadzenie zmiany w formułowaniu sprawozdań półrocznych  z uwzględnieniem  celów koncepcji pracy przedszkola i badanych obszarów w ramach ewaluacji.Obszar 3.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Wymaganie 3.1.
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Cel ewaluacji:

-    Zebranie informacji czy w działaniach przedszkola uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska.
-   Zebranie informacji czy przedszkole w swoich działaniach wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
-   Zebranie informacji czy planując działania przedszkole uwzględnia swoje usytuowanie w środowisku a przede wszystkim jego specyfikę.
-  Zebranie informacji czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku korzystnie wpływa na rozwój dzieci.


Podsumowanie ewaluacji:
Przedszkole jest miejscem działalności wychowawczo ? dydaktycznej, w zakres której wchodzi współpraca ze środowiskiem lokalnym. Działania te są wpisane w Statut i w Koncepcję Pracy Przedszkola.
Źródłem informacji w tym zakresie byli nauczyciele, rodzice oraz dyrektor przedszkola. Informacje czerpano również z przeprowadzonej analizy dokumentacji przedszkolnej, sprawozdań nauczycielek dotyczących współpracy ze środowiskiem lokalnym, z planów współpracy z rodzicami.
Z przeprowadzonych badań wynika, że przedszkole wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska, zbiera informacje na ten temat od rodziców, analizuje napływające oferty potrzeb, posiada opracowany na każdy rok plan współpracy z rodzicami.
Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska współpracuje z rodzicami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku. Przedszkole prowadzi działania, które maja na celu zaspokajanie potrzeb lokalnego środowiska takich jak: bezpieczeństwo i opieka, zdrowie, harmonijny rozwój, wymiana doświadczeń, współpraca, promocja wartości edukacji.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, przedszkole prowadzi zajęcia dydaktyczne i inne działania, z których mogą korzystać osoby, instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Dzieci z pobliskiego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego korzystają z Sali Doświadczania Świata i biorą udział w zajęciach prowadzonych w ramach przedsięwzięcia ?Cztery Pory Roku?  z wykorzystaniem metody stymulacji zmysłowej J. Kielina, uczelnie kierują studentów na praktyki, gdyż nasze przedszkole jest jedyną placówką mającą grupy integracyjne. Na terenie naszego przedszkola prowadzone są akcje charytatywne.
Z rozmowy z panią dyrektor wynika, że przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Najważniejsze z nich to zaspokajanie potrzeby rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem- wydłużono czas pracy przedszkola, zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców, od godz. 6.00 do godz. 17.00. W przedszkolu zorganizowane zostało Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, a przede wszystkim utworzono grupy integracyjne dla dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych (jedyna taka placówka na terenie miasta). Wg dyrektora  i nauczycieli, informacje o potrzebach lokalnego środowiska, placówka pozyskuje podczas spotkań  z rodzicami i ze zgłoszeń znajdujących się w Skrzynce Życzeń i Wniosków, od organu prowadzącego, a także przez kontakty z instytucjami współpracującymi. Przedszkole posiada harmonogram współpracy ze środowiskiem lokalnym. Przedszkole jest otwarte na wszystkie propozycje.
Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w zakresie nauczania. Z analizy dokumentacji, ankiet i sprawozdań nauczycieli w działaniach każdej grupy uwzględnione były działania środowiska zgodnie z oczekiwaniami rodziców oraz możliwościami i potrzebami dzieci. Zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne instytucje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturowo ? artystycznym  i społecznym.
Przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami:
-    Urzędem Miasta Bełchatowa
-    Miejskim Centrum Kultury
-    Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Bełchatowie oraz Biblioteką Dziecięcą przy BSM
-   Muzeum Regionalnym w Bełchatowie
-   Ośrodkiem Szkolno ? Wychowawczym
-  wszystkimi przedszkolami
-    Łódzkim Towarzystwem Muzycznym
-    Bełchatowskim Centrum Medycznym
-   szkołami
-   Nadleśnictwem Bełchatów
Ponadto dzieci biorą udział w różnych akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje oraz firmy: zbieranie kartoników po napojach, Góra grosza, zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska, zbieranie puszek aluminiowych i makulatury, zbieranie zużytych baterii, zbieranie nakrętek, zbieranie monet w akcji Gorączka Złota, ponadto dzieci zbierały materiały piśmiennicze na rzecz dzieci ze świetlicy środowiskowej Ster w Bełchatowie.
Są to atrakcyjne formy współpracy dla dzieci, gdyż poprzez udział w nich nabywają umiejętności opiekuńczego stosunku do innych ludzi i zwierząt, troski o los pokrzywdzonych i tolerancji do inności.
Z całą pewnością można uznać, iż współpraca przedszkola z instytucjami jest w pełni uzasadniona, potrzebna i celowa. Wychodzi naprzeciw potrzebom dziecka i środowiska lokalnego. Opiera się w dużym stopniu na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych. Pomaga we wspólnej edukacji dzieci, uatrakcyjnia proces edukacyjny, pozwala na postawienie dziecka w nowych, nieznanych sytuacjach, wprowadza je w świat nowych doświadczeń, sprzyja otwartości na świat, rozbudza zainteresowania wychowanków. Współpraca z instytucjami korzystnie wpływa na rozwój społeczno ? emocjonalny, jest atrakcyjna, gdyż daje możliwość bezpośredniego uczestnictwa w życiu społeczno ? kulturalnym. Z przeprowadzonych badań wynika, że działania podejmowane w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, rozwijają w dzieciach postawy prospołeczne, takie jak: postawa odpowiedzialności za drugiego człowieka, zaangażowanie w pomoc potrzebującym, idea dbania o środowisko przyrodnicze, odpowiedzialność za świat przyrody i wychowanie ekologiczne  - rozwijanie świadomości ekologicznej, tworzenie więzi społecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych, idea zdrowego stylu życia, zdrowego trybu odżywiania się, rozwijanie wśród dzieci zainteresowań sztuką teatralną.
Z badań przeprowadzonych wśród rodziców (reprezentatywnej grupy z każdej grupy przedszkolnej- losowo wybranej) w tym zakresie wynika, ze dobrze orientują się z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje przedszkole. Organizowane przez przedszkole formy współpracy w 100% uważają za atrakcyjne i korzystnie wpływające na rozwój dziecka: intelektualny, społeczny i wychowawczy. Zdaniem rodziców dotychczasowe działania sa w pełni satysfakcjonujące, gdyż uwzględniane są prośby i opinie dotyczące pracy przedszkola.
Podjęta przez przedszkole szeroko rozumiana  współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku jest odzwierciedlona w postaci dyplomów i wyróżnień zdobywanych przez dzieci.

Wnioski:
-  Rozszerzenie współpracy ze Strażą Miejską w Bełchatowie
-  Rozszerzenie współpracy z Muzeum Regionalnym W Bełchatowie
-  Organizowanie wycieczek z rodzicami
-  Aktywne włączanie się w realizację różnych akcji organizowanych w środowisku lokalnym oraz poza nim i podtrzymywanie kontaktów opierających się na współpracy z lokalnymi instytucjami


Obszar 4.
Zarządzanie przedszkolem.
Wymaganie 4.1.
Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Cel ewaluacji:
-   Zebranie informacji na temat tego, czy koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana oraz czy  jest znana rodzicom  i akceptowana przez nich, a także czy mają oni możliwość wpływania na jej modyfikację.
Podsumowanie ewaluacji:
W przedszkolu funkcjonuje współpraca w zespołach. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody
i formy współpracy. W przedszkolu funkcjonują następujące zespoły: metodyczny, wychowawczy, zadaniowy i ds. ewaluacji wewnętrznej. Zdaniem dyrektora większość nauczycielek angażuje się w wysokim stopniu w pracę zespołów przedszkolnych. Celem pobudzenia pracy zespołowej w przedszkolu, dyrektor akceptuje spontaniczną aktywność pracowników. W opinii wszystkich ankietowanych nauczycielek, dyrektor zdecydowanie zachęca wszystkich pracowników do współpracy w rozwiązywaniu problemów przedszkola.
W opinii dyrektora i nauczycielek wyniki pracy zespołów są oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką, w procesie wewnętrznego nadzoru oraz przez radę pedagogiczną. W opinii wszystkich badanych w przedszkolu działa odpowiednia liczba zespołów zadaniowych. Zdaniem nauczycielek działania dyrekcji przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycielek. Nauczyciele biorą współodpowiedzialność za prace przedszkola, wywiązują się z podjętych zobowiązań.
W zespole metodycznym nauczyciele poszukują i udostępniają literaturę pedagogiczną, wymieniają sie ciekawymi scenariuszami, uczestniczą w różnego rodzaju kursach i szkoleniach dodatkowo korzystają z literatury fachowej, czasopism oraz internetu. Uczestniczą w różnych formach (wewnętrznych i zewnętrznych) doskonalenia zawodowego dotyczących metod, form współpracy i pracy zespołowej. Wszyscy potwierdzają, że uczestnictwo w szkoleniach jest przydatne w praktyce, a zdobyta wiedza przenoszona jest na grunt zajęć przedszkolnych.
W wychowawczym - rozwiązują problemy wychowawcze, udzielają wskazówek rodzicom, przygotowują analizy i sprawozdania, dzielą sie wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami przedszkola.
Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły
i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i właściwą atmosferę pracy, swoim postępowaniem daje przykład innym.
Działania dyrektora przyczyniają sie do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy prowadzą kółka zainteresowań, wprowadzają programy własne i innowacyjne, realizują programy ogólnopolskie, przygotowują happeningi i występy dzieci, realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego.
Wnioski:
-   Udrożnić przepływ informacji w przedszkolu ( powołanie funkcji kuriera informacji).