Koncepcja pracy przedszkola

BARIERY POKONUJ RAZEM Z NAMI”

- KONCEPCJA PRACY 

INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

NR 3 W BEŁCHATOWIE 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

§  Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,

§  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

§  Statut Przedszkola,

§  Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324) 

O PRAWACH DZIECKA

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.  

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los zmienić,

Spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta,

Spróbujcie dobrze zapamiętać.  

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.  

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,

I każdego mogę na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.  

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.  

Tak się tu w wierszu poukładały,

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej jak umiecie.

 Marcin Brykczyński

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO: 

  zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia;

  kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych;

  wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;

  integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym;

  dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

  uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów;

  stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;

  indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole mieści się na os. Okrzei 15 A, w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć  i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup integracyjnych. 

ZASOBY MATERIALNE
Placówka posiada:
 

  5 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne, 

  salę gimnastyczną do prowadzenia zajęć ruchowych oraz imprez okolicznościowych, 

Salę Doświadczania Świata wyposażoną w pomoce dydaktyczne i sprzęt do polisensorycznego poznawania świata,

  gabinet do terapii logopedycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej, 

  pokój do zajęć indywidualnych i w małym zespole, 

  ogród przedszkolny, 

   zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne; 

ZASOBY LUDZKIE 

  Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, 

  zespół specjalistów – logopeda, pedagog, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagodz

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA REALIZOWANA JEST

W OPARCIU O:

- Program rozwoju placówki,

- Roczny plan pracy przedszkola,

- Program własny „Bariery pokonuj razem z nami”,

- Program wychowawczy,

- Program profilaktyczny,

- Program terapii pedagogicznej.


Koncepcja Pracy Przedszkola ewoluuje:

Rozszerzeniem Koncepcji Pracy Przedszkola jest Projekt "Jak mądrze wychowywać", realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych z udziałem partnerów współpracujących
z placówką.


WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU 

Dziecko jest: 

  ciekawe świata, 

  ufne w stosunku do nauczycieli, 

  radosne, 

  aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, 

  twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, 

  uczciwe i prawdomówne, 

  odpowiedzialne i obowiązkowe, 

  kulturalne i tolerancyjne, 

  świadome zagrożeń. 


MODEL ABSOLWENTA 

 Dziecko kończące przedszkole: 

  wykazuje : 

  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, 

  zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego, 

  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 

  umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas oraz wytrwałości, 

  umiejętność współpracy w grupie 

  umiejętność radzenia sobie z trudnościami 

  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań 

  samodzielność, 

  odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

posiada: 

  zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób 

  wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia 

  podstawową wiedzę o świecie; 

potrafi: 

  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie, 

rozumie, zna: 

  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, 

  zasady bezpieczeństwa, 

  zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną 

  zasady kultury współżycia z ludźmi,

  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe, 

  potrzebę szanowania przyrody i środowiska; 

nie obawia się: 

  występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole, 

  dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami, 

  wykazywać inicjatywę w działaniu, 

  wyrażać swoich uczuć. 


WIZJA PRZEDSZKOLA 

1.   Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki
w szkole, nastawioną na  osiąganie sukcesu.
 

2.      Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. 

3.    Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec odmienności. 

4.      Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

5.    Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. 

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. 

7.   Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, uczestniczenia
w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 

8.  Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 

9.    Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym. 

MISJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole: 

1.      Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. 

2.      Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. 

3.     Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. 

4.  Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka  oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. 

5.      Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką. 

6.      Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje   

      do ciągłego doskonalenia się. 

KRYTERIA SUKCESU

- upowszechnienie i akceptacja praw dziecka,

- wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,

- poszerzenie oferty zajęć dodatkowych,

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego),

- skuteczna realizacja programów własnych oraz programu terapii, profilaktyki
i wychowawczego,

- skuteczny system diagnozowania dzieci,

- efektywne działania wspierające dziecko potrzebujące pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- częsty udział dzieci w konkursach, turniejach, olimpiadach, itp.,

- przedszkole jest organizatorem konkursów międzyprzedszkolnych,

- aktywny udział w akcjach ochrony środowiska: zbieranie makulatury, segregacja śmieci, zbieranie baterii,

- czynny udział w wielu akcjach charytatywnych,

- rozszerzenie integracji rodziców z placówką,

- eskalacja współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

- wypromowanie przedszkola w środowisku lokalnym,

- wzrost skuteczności pracy nauczycieli,

- zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,

- prężne działanie WDN-u na terenie placówki,

- działanie w przedszkolu programów własnych: profilaktyczny, wychowawczy, terapeutyczny, do zajęć kółka tanecznego, do kółka języka niemieckiego, jestem bezpieczny, razem w Europie, program współpracy z rodzicami, adaptacyjny, plastyczny i stymulacji zmysłów.

- wyremontowanie budynku przedszkolnego,

- poprawa stanu ogrodu i placu zabaw,

- wymiana umeblowania sal na nowe,

- wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.

OBSZARY ROZWOJU PRZEDSZKOLA 


I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  oraz innej działalności statutowej.
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.
 

KAŻDY MA SWOJE PRAWA

W zakresie upowszechnienia i akceptacji praw dziecka zaplanowano:

 1. Cykliczne przeprowadzanie zabaw i zajęć z zakresu przestrzegania i znajomości Kodeksu Praw Dziecka.

 2. Zorganizowanie kącika dla rodziców poświęconego powyższej tematyce.

 3. Zapraszanie do przedszkola gości: psychologa, pedagoga, przedstawicieli policji
  i straży miejskiej w celu przeprowadzania rozmów z dziećmi.

ROLA NAUCZYCIELA

Bo prawdziwy nauczyciel to nie tylko fachowiec, to osoba, która „czuje” jak pracować w tak trudnym zawodzie. Dobry nauczyciel będzie wiedział, jak wykorzystując swoje predyspozycje efektywnie współpracować w środowisku społecznym, jak sprostać potrzebom i wymaganiom swoich wychowanków i ich rodziców”.

Barbara Błaż

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem
  i możliwościami rozwojowymi.

 2. Poznanie dziecka poprzez obserwację jego aktywności (znajomość psychiki rozwojowej dziecka).

 3. Prawidłowe zdiagnozowanie dziecka i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb
  i możliwości.

 4. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

 5. Dostarczenie dziecku bodźców stymulujących i pobudzenie je do aktywności własnej.

 6. Otwarcie na dziecko i na jego pomysły.

 7. Wprowadzenie dziecka w świat wiedzy.

 8. Wdrażanie do samodzielności.

 9. Kształcenie prawidłowych postaw społecznych.

 10. Przygotowanie dzieci specjalnej troski do integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.

 11. Prawidłowe instruowanie zdrowych dzieci w jaki sposób zainicjować kontakty
  z dziećmi niepełnosprawnymi.

 12. Nawiązanie więzi z domem rodzinnym dziecka jako warunku prawidłowej realizacji programu.

 13. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

ADAPTACJA NOWOPRZYJĘTYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Od trzeciego roku życia dziecka rozpoczyna się okres zwany przedszkolnym.  Oznacza to, że 3-latek może pozostać przez dłuższy czas poza domem, pod opieką osób trzecich. Moment pójścia do przedszkola jest istotnym w jego życiu i budzi silne emocje. Dziecko musi rozstać się na określony czas z rodziną dlatego naturalnym uczuciem staje się lęk. Dominujące uczucie lęku skutecznie blokuje chęć poznania nowego miejsca i nowych rzeczy.

Nasuwa się więc pytanie jak pomóc dziecku bezpiecznie wkroczyć w przedszkolny świat. Najważniejsze wydaje się by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie się poznali. Służyć mogą temu tak zwane dni otwarte i spotkania adaptacyjne, które co roku są organizowane w naszej placówce. W trakcie tych spotkań dziecko może poznać przedszkole, rytm dnia i organizację zajęć, kolegów i koleżanki oraz panią, która będzie się nim opiekowała w poczuciu bezpieczeństwa dzięki obecności rodziców. Rodzice mogą zapytać o wszystko, co ich niepokoi, uzyskać informacje na temat, co zrobić, aby dziecko w jak najlepszy sposób zaadoptowało się w przedszkolu.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 1. Promocja placówki

 1. Dbałość o dobre imię przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wszystkie możliwe sposoby.

 2. Życzliwość wobec rodziców.

 3. Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.

 4. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.

 5. Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

 6. Prezentacja w lokalnych mediach.

 7. Zabieganie o notatki w prasie lokalnej.

 8. Organizacja uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

 1. Motywacja przedszkolaków

Staramy się jak najczęściej stosować nagrody, stosowanie kary pozostaje ostatecznością. Skupiamy się na tym co dziecko zrobiło dobrego starając się ignorować zachowania niewłaściwe. Jasno określamy swoje oczekiwania wobec dziecka. Zawieramy z dziećmi kontrakty i wspólnie przestrzegamy ustalonych w nich zasad.

Motywujemy:

 1. Poprzez stosowanie nagród

- pochwała indywidualna,

- pochwała na forum grupy,

- pochwała na tablicy grupowej „W tym tygodniu wyróżnił się…”,

- informacja do rodziców lub opiekunów dziecka,

- przyznanie emblematu „Jestem na medal”,

- przydzielenie funkcji.

 1. Poprzez stosowanie kar

- upomnienie słowne w „cztery oczy”,

- upomnienie na forum grupy,

- informacja do rodziców,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie od zabawy.

 1. Diagnozowanie osiągnięć dzieci

Nauczyciele prowadzą diagnozę i dokumentują ją na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624
z późniejszymi zmianami):

załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia dotyczy przedszkola i stanowi:

§ 15. Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych z:

1) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

2) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

4) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną
i inną.

Diagnostyka dydaktyczno – wychowawcza jest opisem i wyjaśnieniem sposobów rozpoznawania sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia, w tym zwłaszcza zmian jakie w nim zachodzą pod wpływem oddziaływania pedagogicznego.

Diagnoza jest podstawą planowania procesu dydaktyczno – wychowawczego
w przedszkolu.

Postawienie dobrej diagnozy wymaga uwzględnienia szeregu aspektów

(Czajkowska I., Herda K., 1989):

aspekt medyczny – dotyczy rozwoju fizycznego i motoryki oraz stanu zdrowia,

aspekt psychologiczny – dotyczy funkcji emocjonalno-motywacyjnych,

osobowości, socjalizacji, funkcjonowania procesów poznawczych, lateralizacji,

koordynacji różnych funkcji,

aspekt społeczny – dotyczy środowiska rodzinnego i funkcjonowania w grupie

przedszkolnej/szkolnej,

aspekt pedagogiczny – obejmuje wiedzę i umiejętności odpowiednio

do wieku dziecka i wymagań wynikających z podstawy programowej, a także rozpoznanie różnorodnych trudności i problemów.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka:

 1. Diagnoza wstępna

- wybór techniki i opracowanie narzędzi do diagnozowania,

- przeprowadzenie obserwacji wstępnej,

- ustalenie, które dzieci wymagają pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- przekazanie informacji rodzicom.

 1. Ustalanie i podjęcie form pomocy dziecku

- powołanie zespołu wspomagającego dziecko,

- analiza wyników diagnozy oraz orzeczeń i opinii o dzieciach,

- założenie kart: KIP –ów i IPT – ów,

- opracowanie planu działań wspierających,

-uzyskanie zgody rodziców,

- opracowanie indywidualnych i grupowych planów i programów terapii lub wspomagania.

 1. Ewaluacja działań

- monitorowanie postępów dziecka,

- ocena skuteczności zrealizowanych metod i form w stosunku do dziecka,

- korygowanie pracy zespołu,

- przeprowadzenie diagnozy półrocznej i końcowej,

- wnioski do dalszej pracy.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodzica:

- zebranie informacji o potrzebach w zakresie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,

- opracowanie tematyki warsztatów oraz terminu zajęć dla rodziców,

- organizacja kąciku dla rodziców,

- podsuwanie literatury psychologiczno – pedagogicznej,

- wyznaczenie terminu spotkań dla rodziców.

 1. Monitorowanie osiągnięć nauczycieli

Nauczyciele na bieżąco są poddawani ocenie przez rodziców i dyrektora placówki. Dwa razy w roku dokonują samooceny własnej pracy poprzez: sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

- codziennej obserwacji ich pracy,

- ankiet,

- rozmów z nauczycielami,

- rozmów z rodzicami,

- obserwacji zajęć,

- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

- kontrola i analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

 1. Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych ich dziecka

- każdy nauczyciel jedną godzinę w tygodniu poświęca na konsultacje z rodzicami,

- na początku roku szkolnego rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych związanych
z realizacją podstawy programowej, a także programów własnych,

- nauczyciele gromadzą i dokumentują informacje o rozwoju dziecka na bieżąco,

- rodzice informowani są o postępach dziecka na zebraniu ogólnym lub w trakcie indywidualnych konsultacji,

- udostępnianie rodzicom kart obserwacji oraz testów dojrzałości szkolnej,

- organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagog i psycholog,

- prezentowanie prac dzieci na tablicy w szatni,

- informowanie o sukcesach dzieci w konkursach, turniejach i olimpiadach na stronie internetowej przedszkola.

 1. Praca w oparciu o metody aktywizujące i programy własne

Wdrażanie dzieci do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju zależy nie tylko od temperamentu dzieci, ale także od postawy i stylu pracy nauczyciela. Dlatego w pracy dydaktyczno – wychowawczej wykorzystujemy szereg metod aktywizujących, między innymi:

- pedagogika zabawy,

- metoda projektu,

- drama,

- burza mózgów

- gry planszowe.

Działaniami podnoszącymi jakość pracy przedszkola jest opracowanie i wdrożenie do realizacji programów własnych. Z tego względu w placówce pracujemy w oparciu o programy własne:

 1. Bariery pokonuj razem z nami” – program pracy Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie,

 2. Program Terapii Pedagogicznej,

 3. Program Profilaktyki Uzależnień,

 4. Program wychowawczy I P S Nr 3,

 5. Akademia Twórczego Umysłu”

 6. Jestem bezpieczny”- program profilaktyczny,

 7. Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”- program patriotyczny

 8. Razem weselej”- program współpracy z rodzicami,

 9. My i Wy razem w Zjednoczonej Europie”,

 10. Kleine Kinder Und Deutsch”- program do zajęć dodatkowych,

 11. Poznaję świat”- stymulacja zmysłów dziecka,

 12. Plastyczna twórczość dziecka jako forma spotkania
   ze światem”,

 13. Roztańczone przedszkolaki” – program do zajęć dodatkowych.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGÓW

Warunkiem prawidłowo przebiegającego procesu dydaktyczno – wychowawczego jest kompetentna
i efektywna współpraca całego zespołu pedagogów. Najczęściej Rada Pedagogiczna pracuje
w zespołach zadaniowych. Zespoły te tworzone są w oparciu o zgłaszające się chętne osoby do danego zadania. Każdy zespół na początku zbiera dane, następnie je analizuje i interpretuje. Kolejnym krokiem w pracy zespołów jest planowanie i realizacja podjętych działań. Ostatnim etapem w tym procesie jest ocena wyników, czyli sprawdzenie czy cel został osiągnięty.

W naszym przedszkolu funkcjonują następujące zespoły:

 1. prowadzących daną grupę,

 2. do spraw promocji,

 3. wspierający dziecko o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

 4. opiniujący programy przyjmowane do realizacji w przedszkolu,

 5. realizujący programy własne,

 6. ewaluacyjne,

 7. tworzący dokumenty w oparciu, o które pracuje placówka,

 8. przygotowanie i prowadzenie imprez i uroczystości,

 9. prowadzący kółka zainteresowań,

 10. do spraw dekoracji.

Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i właściwą atmosferę pracy, swoim postępowaniem daje przykład innym.


   Działania dyrektora przyczyniają sie do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy realizują programy ogólnopolskie, przygotowują happeningi i występy dzieci oraz realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ DZIECKA

Formy współpracy z rodziną dziecka:

- zebrania ogólne oraz zebrania grupowe,

- konsultacje i spotkania indywidualne.

- zajęcia otwarte dla rodziców,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- zajęcia otwarte dla kandydatów na przedszkolaka,

- prowadzenie tematycznych kącików dla rodziców,

- organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców,

- pomoc rodziców podczas realizacji podjętych działań charytatywnych,

- udział i współudział rodziców w uroczystościach, spotkaniach i wycieczkach,

- włączenie rodziców w działania na rzecz przedszkola, udzielenie wsparcia finansowego.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

- organizowanie imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,

- dalsza współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami, instytucjami i władzami samorządowymi,

- nawiązanie bliższej współpracy ze Strażą Miejską,

- udział w akcjach charytatywnych,

- dalsze organizowanie pomocy dla :Domu Dziecka w Ruśccu oraz dla Schroniska dla zwierząt,

- organizowanie praktyk studenckich,

- włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział
w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Oferta zajęć dodatkowych w naszej placówce dzieli się na:

zajęcia opłacane przez rodziców:

- filharmonia,

- spotkania teatralne.

zajęcia prowadzone przez nauczycieli bezpłatnie:

- kółko taneczne,

- zajęcia języka niemieckiego,

- zajęcia języka angielskiego,

- warsztaty teatralne.

REKOMENDACJA DO DALSZEJ PRACY:

Na podstawie rozmów, analiz pracy oraz przeprowadzonej ewaluacji w przedszkolu

zaplanowano:

w zakresie bazy:

- stopniowa wymiana umeblowania sal na nowe,

- wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

- zwiększenie ilości zabaw na świeżym powietrzu,

- przeanalizowanie możliwości rozszerzenia oferty zajęć dodatkowych,

- organizowanie wycieczek wspólnie z rodzicami.

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

- szkolenie nauczycieli w zakresie WDN-u dotyczące kontaktów interpersonalnych oraz metod aktywizujących,

- inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności,

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

- rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych,

- udział w konkursach, igrzyskach i olimpiadach organizowanych na terenie miasta,

- dalsze uczestnictwo i organizowanie konkursów międzyprzedszkolnych,

- rozszerzenie współpracy i instytucjami bezpieczeństwa społecznego,

- zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,

- zabieganie o częstsze pojawianie się notatek prasowych i informacji o naszej placówce
w lokalnej prasie i telewizji.

EWALUACJA KONCEPCJI

Ewaluacja zaplanowanych działań odbywać się będzie w trzech etapach:

*  na początku poprzez wprowadzanie koniecznych zmian będziemy ulepszać realizowany program.

* po każdym roku pracy:

- sprawdzenie które działania zostały zrealizowane,

- w razie potrzeby wprowadzenie zmian w koncepcji,

- zaplanowanie dalszej pracy placówki w oparciu o zebrane informacje.

* po 5 latach:

- ocena efektów działania programu (podsumowująca Rada Pedagogiczna),

- stopień zaangażowania nauczycieli w realizację założeń (samoocena nauczycieli),

- wnioski do dalszej pracy.

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzi zespół do spraw ewaluacji, a po ich zakończeniu przekazuje informację zwrotną dyrektorowi.

Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji (programu) i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.